1. Thermo-E-Glass yarn
– ด้ายตีเกลียวทนความร้อนจากเส้นใยแก้ว
– แบบธรรมดาและแบบตีเกลียวไม่เสริมลวด
– แบบตีเกลียวเสริมลวด 34 tex – 4,000 tex

2. Thermo-E-Glass rope
– เชือกตีเกลียวทนความร้อนจากเส้นใยแก้ว
– แบบตีเกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 3-30 mm

3. Thermo-E-Glass overbraided rope
– แบบมีเส้นใยแก้วถักหุ้มด้านนอกอีกหนึ่งชั้น
– ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 3-40 mm

4. Thermo-E-Glass knitted rope
– เชือกทอจากเส้นใยแก้วแบบกลม
– ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 3-30 mm

5. Thermo-E-Glass braided packing
– เชือกถักจากเส้นใยแก้วแบบเหลี่ยม ขนาดกว้าง x สูง ตั้งแต่ 5-80 mm หรือตามสั่ง
– เชือกถักจากเส้นใยแก้วแบบกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 3-80 mm