• เทปกันความร้อนสำหรับอุณหภูมิ 350°C
• เทปกันความร้อนสำหรับอุณหภูมิ 550°C
• เทปกันความร้อนสำหรับอุณหภูมิ 750°C
• เทปกันความร้อนสำหรับอุณหภูมิ 1000°C