ปัจจุบันเรากำลังเผชิญกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ หรือภาวะโลกร้อนซึ่งทั่วโลกกำลังประสบปัญหาการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยผลกระทบดังกล่าว สาเหตุหลักเกิดจากการกระทำของมนุษย์ ผลของการสร้างเครื่องมือเครื่องจักร พร้อมทั้งการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพี่อการขับเคลื่อนทางเศษฐกิจในภาคอุตสาหกรรม ทำให้มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจกออกสู่สิ่งแวดล้อมเป็นจำนวนมาก เกิดการสะสมในชั้นบรรยากาศ และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสภาพความเป็นอยู่ของมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

        คาร์บอนเครดิต  คือ สิทธิที่ได้รับอนุญาตให้มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยสร้างขึ้นได้จากการดำเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจกผ่านกลไกลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ และสามารถนำคาร์บอนเครดิตไปแลกเปลี่ยนหรือซื้อ-ขายเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้ จัดตั้งขึ้นเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดจากภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สภาพแวดล้อมถูกทำลาย เกิดภาวะโลกร้อน และยังส่งผลต่อมนุษย์และสัตว์ที่อาศัยอยู่บนโลก เช่น อุณหภูมิที่สูงขึ้นทำให้ธารน้ำแข็งบริเวณขั้วโลกละลายอย่างรวดเร็ว ทำให้ระดับน้ำทะเล สูงขึ้น เป็นสาเหตุสำคัญของปัญหาอุทกภัยในหลายประเทศ นอกจากนี้ยังทำให้สิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศทางทะเลเสียหาย จากฤดูกาลหรือสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป

       คาร์บอนเครดิต จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจก โดยคาร์บอนเครดิต สามารถวัดค่าหน่วยออกมาได้เป็นตัน และแปลงมาเป็นคาร์บอนเครดิต มีการนำคาร์บอนเครดิตมาทำการซื้อขายแลกเปลี่ยน โดยการนำสินค้าที่เรียกว่าคาร์บอนเครดิตมาทำการซื้อขายแลกเปลี่ยน เรียกว่า ตลาดคาร์บอน

ตลาดคาร์บอนแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

  1. ตลาดคาร์บอนภาคบังคับ

ถูกจัดตั้งขึ้นจากมาตรการบังคับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามกฎหมาย โดยมีกฎหมายและกฎระเบียบที่เป็นมาตรฐานกำหนดหลักเกณฑ์ ซึ่งรัฐบาลเป็นผู้ออกกฎหมายและกำกับดูแลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยผู้ที่เข้าร่วมในตลาดจะต้องมีเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย (Legally Binding Target) หากไม่สามารถปฏิบัติตามเป้าหมายที่ตั้งไว้จะถูกลงโทษ และถ้าหากสามารถปฏิบัติตามเป้าหมายที่ตั้งไว้จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ขึ้นอยู่กับการบัญญัติของกฎหมาย

  1. ตลาดคาร์บอนแบบภาคสมัครใจ

ตลาดคาร์บอนที่ถูกสร้างขึ้นโดยไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมก๊าซเรือนกระจกมาบังคับ การจัดตั้งตลาดเกิดขึ้นจากความร่วมมือของผู้ประกอบการหรือองค์กร เพื่อเข้าร่วมซื้อขายคาร์บอนเครดิต ในตลาดด้วยความสมัครใจโดยอาจจะมีการตั้งเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของตนเองโดยสมัครใจ (Voluntary) แต่ไม่ได้มีผลผูกพันตามกฎหมาย

      การแก้ไขปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมด้วยการดำเนินนโยบายคาร์บอนเครดิต และการจัดตั้งตลาดคาร์บอนเครดิต ส่งผลให้มีการกำหนดราคาสินค้าบนพื้นฐานของการคำนึงถึงปริมาณการปล่อยมลภาวะสู่สิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังช่วยให้เกิดการตระหนักและให้ความสำคัญกับต้นทุนทางสังคม ที่เกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตลาดคาร์บอนเครดิตจึงเป็นจุดนัดพบระหว่างผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้ลงทุนหรือบุคคลอื่นๆ ที่มีเป้าหมายตรงกันด้านการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่สิ่งแวดล้อมและยังช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย

อ้างอิง เนื้อหาบางส่วนจากบทความขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

มีข้อสงสัยเพิ่มเติม หรือปรึกษาที่

Tel: 0-2583-7084 ; 0-2583-8035

Email: contact@newtechinsulation.com
Website: www.newtechinsulation.com
www.ntiheatprotection.com
www.ติดตั้งฉนวนกันความร้อน.com

Line: @newtechinsulation
Facebook: Newtech Thai