About newtech

This author has not yet filled in any details.
So far newtech has created 12 entries.

ปลอดภัยไว้ก่อน ด้วยการประเมินระดับความร้อน ให้เหมาะสมกับลักษณะการทำงาน

ในโรงงานอุตสาหกรรม ความร้อนกับการทำงาน เป็นสิ่งที่พนักงานหรือลูกจ้างต้องเผชิญและสัมผัสกับความร้อนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งอันตรายจากความร้อนในการทำงานนั้น เมื่อร่างกายเราได้รับความร้อน จะมีการถ่ายเทความร้อนออกไปเพื่อรักษาสมดุลของอุณหภูมิร่างกาย ซึ่งปกติอยู่ที่ 37 องศาเซลเซียส ถ้าร่างกายไม่สามารถรักษาสมดุลของระบบควบคุมความร้อนได้จะเกิดความผิดปกติและเจ็บป่วย ลักษณะอาการและความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น เช่น มีภาวะขาดน้ำ อ่อนเพลีย เป็นลม และมีอาการเป็นตะคริว

 แล้วเราจะทำอย่างไรล่ะ…? เพื่อหาแนวทางป้องกันให้ลูกจ้างปฏิบัติงานกับความร้อนได้อย่างปลอดภัย ไม่ให้ลูกจ้างได้รับอันตรายจากความร้อน และไม่ส่งผลกระทบต่อระบบการผลิต วันนี้เรามีแนวทางป้องกันอันตรายจากความร้อน ด้วยการประเมินความระดับร้อนให้เหมาะสมกับลักษณะการทำงาน จะเป็นอย่างไรนั้น เรามาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ

          การประเมินระดับความร้อนให้เหมาะสมกับลักษณะการทำงาน

ตามกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559

         ความหนัก-เบาของงาน หมายความว่า การใช้พลังงานของร่างกายหรือใช้กําลังงานที่ทำใหเกิดการเผาผลาญอาหารในร่างกายเพื่อใช้ปฏิบัติงาน การจําแนกความหนัก-เบาของลักษณะการทำงานออกเป็น 3 ระดับ (ตามกฎกระทรวงฯเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2549) โดยคํานวณการใช้พลังงาน ดังนี้

   “งานเบา” หมายความว่า ลักษณะงานที่ใช้แรงน้อยหรือใช้กําลังงานที่ทำให้เกิดการเผาผลาญอาหารในร่างกายไม่เกิน 200 กิโลแคลอรีต่อชั่วโมง

ตัวอย่างกิจกรรมและการปฏิบัติงาน […]

ความร้อน สาเหตุที่ทำให้ ค่าไฟฟ้าสูงขึ้น

     ความร้อน (Heat) จัดเป็นอันตรายทางกายภาพที่สำคัญอย่างหนึ่งในสถานประกอบการ ในโรงงานอุตสาหกรรมจะพบว่า คนงานต้องประสบปัญหาความร้อน จากความร้อนในกระบวนการผลิต หรือจากเครื่องจักรต่างๆ ซึ่งประเภทของอุตสาหกรรมหรือกิจการที่ต้องทำงานเกี่ยวกับความร้อน เช่น การผลิตเยื่อกระดาษ การผลิตยางรถยนต์ การผลิตกระจก เครื่องแก้วหรือหลอดไฟ การถลุง หลอมหรือรีดโลหะ กิจการที่มีแหล่งกำเนิดความร้อนที่อาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายเนื่องจากความร้อน เชื่อว่าหลายๆสถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรม กำลังมองหาแนวทางการแก้ปัญหา การป้องกันและการควบคุมความร้อน เพื่อความปลอดภัยต่อตัวผู้ปฏิบัติงานและเพื่อลดการสูญเสียความร้อน
     การสูญเสียความร้อน (Heat Loss) ทราบหรือไม่ว่า“ความร้อน”เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ “ค่าไฟฟ้าสูงขึ้น”ค่าไฟฟ้าในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นเกือบเท่าตัว เนื่องจากการนำเข้าก๊าซธรรมชาติจากต่างประเทศและจากความต้องการในการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ ความร้อนส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมหลายๆแห่งของไทย ซึ่งตอนนี้ไทยกำลังเผชิญกับปัญหาต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น จากค่าไฟ้ฟ้าที่มีการปรับราคาขึ้นไปสูงมากและไม่มีทีท่าว่าจะลดลง อีกทั้งพบว่าความร้อนจากแหล่งกำเนิดความร้อนหลายจุดในโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งไม่มีฉนวนกันความร้อนติดตั้งไว้ ทำให้เกิดการสูญเสียความร้อนและสิ้นเปลืองพลังงานโดยไม่ได้ประโยชน์อะไร นอกจากความร้อนที่ตัวเครื่องจักรเองแล้ว ปัจจัยที่ทำให้เกิดความร้อนได้นั้น อาจเกิดได้จากกระบวนการผลิต การออกแบบตัวอาคาร ระบบระบายอากาศ จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้สูญเสียพลังงานและส่งผลให้มีต้นทุนค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้น

เมื่อค้นหาสาเหตุที่ทำให้ค่าไฟฟ้าสูงขึ้น ณ เวลานี้ (ตุลาคม 2565) พบว่าเป็นการขึ้นค่าเอฟทีในช่วงปี 2565-2566 จาก 4 เหตุผลหลักคือ

1.ปริมาณก๊าซในประเทศที่ลดลงจากเดิม ทำให้ต้องนำเข้า Spot LNG เข้ามาเสริม

2.การผลิตก๊าซจากประเทศเมียนมาร์ไม่สามารถผลิตได้ตามกำลังการผลิตเดิมและมีแนวโน้มที่จะผลิตลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงปลายปี […]

ปัญหาความร้อนอย่าปล่อยไว้นาน สิ้นเปลืองพลังงาน ต้องรีบแก้ไข

ปัจจุบันอุตสาหกรรมไทยกำลังเผชิญกับปัญหาความร้อนจากการทำงาน ซึ่งมนุษย์เราได้นำเอาความร้อนมาใช้ประโยชน์ทั้งในชีวิตประจำวัน และในกระบวนการทำงาน เช่น ภาคอุตสาหกรรม ความร้อนในโรงงาน อาจมีสาเหตุเนื่องมาจากการออกแบบอาคาร ระบบระบายอากาศ กระบวนการผลิต ระยะเวลาในการใช้งานเครื่องจักร ขาดการบำรุงรักษาที่ถูกต้อง อุณหภูมิจึงสูงขึ้น ซึ่งมนุษย์เราสามารถรับรู้ความร้อนได้โดยการสัมผัสพลังงานความร้อนที่อยู่ใกล้วัตถุจะอยู่ในรูปของพลังงานจลน์ของโมเลกุลของวัตถุนั้น เมื่อวัตถุได้รับความร้อนเพิ่มขึ้นโมเลกุลของมันจะเคลื่อนไหวเร็วขึ้น พลังงานความร้อนสามารถเปลี่ยนกลับเป็นพลังงานรูปอื่นได้ และความร้อนสามารถถ่ายเทระหว่างคน และสิ่งแวดล้อมในรูปของการนำความร้อน การพาความร้อน การแผ่รังสีความร้อน การระเหยและการเผาผลาญความร้อนจากกระบวนการเมตาบอลิซึม

 บริษัท นิวเทค อินซูเลชั่น จำกัด (NTi) ก่อตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เพื่อช่วยประหยัดพลังงาน และลดต้นทุนการผลิตจากการสิ้นเปลืองพลังงานให้กับลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม เราให้บริการตรวจวัดความร้อนในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ โดยมีผู้เชี่ยวชาญการแก้ปัญหาด้านความร้อนและทีมช่างเทคนิคที่มีความชำนาญ ในการออกแบบ เขียนแบบ พร้อมทั้งติดตั้งฉนวนกันความร้อนแบบมืออาชีพ มีบริการตรวจวัดความร้อนแบบครอบคลุมเพื่อค้นหาแหล่งกำเนิดพลังงานความร้อนที่แผ่รังสีความร้อนออกมาจากตัวอุปกรณ์หรือเครื่องจักร สามารถค้นหาได้อย่างแม่นยำและตรงจุด ทำให้ง่ายต่อการแก้ปัญหาความร้อนมากยิ่งขึ้น ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจวัดความร้อนที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน รวมถึงประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของทีมตรวจวัด  เราพร้อมให้คำแนะนำและหาแนวทางป้องกันการสูญเสียพลังงานได้อย่างตรงจุด สามารถลดความร้อนได้อย่างมีประสิทธิผล ด้วยฉนวนกันความร้อนแบบถอดได้ “ ZAVE ’ ฉนวนที่ใช้วัสดุที่มีความทนต่ออุณหภูมิสูงได้ถึง 1000°C มีคุณสมบัติไม่ลามไฟ ปลอดภัยหากเกิดเหตุอัคคีภัย สามารถกันน้ำและสารเคมี และยังช่วยประหยัดพลังงาน ประหยัดค่าไฟฟ้าซึ่งเป็นต้นทุนการผลิตได้จริง

 บริษัท นิวเทค อินซูเลชั่น จำกัด (NTi) ให้บริการตรวจวัดการสูญเสียความร้อน […]

Bulk Density

วันนี้ NTi จะขอพูดถึงความหนาแน่นของฉนวนทนความร้อน หรือที่มักเรียกว่า density (kg/m3) กันค่ะ โดยทั่วไปแล้วฉนวนกันความร้อนหรือฉนวนทนความร้อนจะมีความหนาแน่นอยู่ในช่วง 10-320 kg/m3 ยิ่งฉนวนมีความหนาแน่นสูงก็จะมีน้ำหนักมากขึ้นด้วย ซึ่งเราควรเลือกใช้ความหนาแน่นของฉนวนแบบต่างๆให้เหมาะสมกับรูปแบบการใช้งานนะคะ

   ฉนวนที่มีความหนาแน่นต่ำ (low density) ส่วนใหญ่แล้วก็จะมี สัมประสิทธิ์การนำความร้อนต่ำด้วยเมื่อนำไปใช้งานที่มีอุณหภูมิสูงปานกลาง ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีเพราะจะมีคุณสมบัติป้องกันความร้อนได้มาก แต่มีจุดอ่อนคือฉนวนที่มีความหนาแน่นต่ำมักจะมีความแข็งแรงในการรับแรงอัดได้น้อย (low compressive strength) ซึ่งอาจจะไม่เหมาะกับการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่ต้องการความสามารถในการรับแรงอัดหรือความทนทานเป็นพิเศษ เช่น การขึ้นไปเหยียบหรือเดินบนฉนวนในขณะที่ต้องมีการซ่อมบำรุงเครื่องจักร การทนต่อความสั่นสะเทือนของเทอร์ไบน์ เป็นต้น

ฉนวนที่มีความหนาแน่นสูง (high density) จะมีน้ำหนักมาก แต่มีข้อดีคือนำไปใช้งานกับพื้นผิวที่มีอุณหภูมิสูงอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานได้ดีกว่าฉนวนที่มีความหนาแน่นต่ำ ที่สำคัญคือฉนวนกันความร้อนที่มีความหนาแน่นสูงจะสามารถคงรูปได้ดี เกิดความเสียหายหรือการแตกหักของเส้นใยได้ยาก เหมาะสำหรับงานที่มีความสั่นสะเทือนหรืองานที่ต้องการความคงทนของฉนวน (ความคุ้มค่าในการลงทุน) หรืองานที่ต้องโดนฝน ลม แดด (weatherproof)

ไม่ว่าจะฉนวนที่มีความหนาแน่นต่ำหรือความหนาแน่นสูง สิ่งสำคัญคือฉนวนกันความร้อน ฉนวนทนความร้อนที่เราเลือกใช้จะต้องมีคุณสมบัติไม่ติดไฟ ไม่ลามไฟ ไม่เป็นเชื้อเพลิง นะคะ เพราะหากฉนวนติดไฟหรือลามไฟ ในกรณีที่เกิดอัคคีภัยขึ้น ก็อาจจะเกิดการสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินได้ค่ะ หากต้องการคำแนะนำในการเลือกใช้ฉนวนเกรดอุตสาหกรรม ทาง นิวเทค อินซูเลชั่น ยินดีให้บริการตามความต้องการและงบประมาณที่ลูกค้ามีค่ะ

 

 
มีข้อสงสัยเพิ่มเติม หรือปรึกษาที่
Tel: 0-2583-7084 […]

คาร์บอนเครดิตช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อย่างไร

       ปัจจุบันเรากำลังเผชิญกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ หรือภาวะโลกร้อนซึ่งทั่วโลกกำลังประสบปัญหาการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยผลกระทบดังกล่าว สาเหตุหลักเกิดจากการกระทำของมนุษย์ ผลของการสร้างเครื่องมือเครื่องจักร พร้อมทั้งการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพี่อการขับเคลื่อนทางเศษฐกิจในภาคอุตสาหกรรม ทำให้มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจกออกสู่สิ่งแวดล้อมเป็นจำนวนมาก เกิดการสะสมในชั้นบรรยากาศ และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสภาพความเป็นอยู่ของมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
        คาร์บอนเครดิต  คือ สิทธิที่ได้รับอนุญาตให้มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยสร้างขึ้นได้จากการดำเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจกผ่านกลไกลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ และสามารถนำคาร์บอนเครดิตไปแลกเปลี่ยนหรือซื้อ-ขายเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้ จัดตั้งขึ้นเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดจากภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สภาพแวดล้อมถูกทำลาย เกิดภาวะโลกร้อน และยังส่งผลต่อมนุษย์และสัตว์ที่อาศัยอยู่บนโลก เช่น อุณหภูมิที่สูงขึ้นทำให้ธารน้ำแข็งบริเวณขั้วโลกละลายอย่างรวดเร็ว ทำให้ระดับน้ำทะเล สูงขึ้น เป็นสาเหตุสำคัญของปัญหาอุทกภัยในหลายประเทศ นอกจากนี้ยังทำให้สิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศทางทะเลเสียหาย จากฤดูกาลหรือสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป
       คาร์บอนเครดิต จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจก โดยคาร์บอนเครดิต สามารถวัดค่าหน่วยออกมาได้เป็นตัน และแปลงมาเป็นคาร์บอนเครดิต มีการนำคาร์บอนเครดิตมาทำการซื้อขายแลกเปลี่ยน โดยการนำสินค้าที่เรียกว่าคาร์บอนเครดิตมาทำการซื้อขายแลกเปลี่ยน เรียกว่า ตลาดคาร์บอน
ตลาดคาร์บอนแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

ตลาดคาร์บอนภาคบังคับ

ถูกจัดตั้งขึ้นจากมาตรการบังคับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามกฎหมาย โดยมีกฎหมายและกฎระเบียบที่เป็นมาตรฐานกำหนดหลักเกณฑ์ ซึ่งรัฐบาลเป็นผู้ออกกฎหมายและกำกับดูแลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยผู้ที่เข้าร่วมในตลาดจะต้องมีเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย (Legally […]

จะเกิดอะไรขึ้น หากพลังงานสูญสิ้นไปจากโลก

ภาวะวิกฤตด้านพลังงานมีความสำคัญเป็นอย่างมาก และเป็นเรื่องที่กำลังถูกกล่าวถึงมากที่สุด ทรัพยากรน้ำมันที่เหลืออยู่บนโลก มีปริมาณน้อยลงไปทุกที ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อเผาไหม้เชื้อเพลิงเหล่านี้จะเกิดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน
การที่จะแก้ไขปัญหาด้านพลังงานที่มีอยู่จำกัดนี้ได้ คือ การนำพลังงานทดแทนไปใช้ประโยชน์ เช่นนำไปผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อช่วยในการประหยัดค่าใช้จ่าย และลดปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมของโลก กล่าวได้ว่า พลังงานทดแทนเป็นพลังงานที่สามารถนำไปใช้ทดแทนพลังงานรูปแบบเดิมได้อย่างไม่มีขีดจำกัด
พลังงานทดแทน คือ พลังงานที่นำมาใช้แทนน้ำมันเชื้อเพลิง มี 2 ประเภท ได้แก่ พลังงานที่ใช้แล้วหมดไป เช่น ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ นิวเคลียร์ หินน้ำมัน และทรายน้ำมัน เป็นต้น และพลังงานที่ใช้แล้วสามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ได้อีกเรียกว่า พลังงานหมุนเวียน ได้แก่ แสงอาทิตย์ ลม ชีวภาพ และน้ำ เป็นต้น เป็นพลังงานที่สะอาด ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานหมุนเวียนที่สำคัญที่สุด เป็นพลังงานที่สะอาดไม่ทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ โดยส่วนใหญ่จะใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า เช่น การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์
พลังงานลม เป็นพลังงานจากธรรมชาติ ที่สะอาดและบริสุทธิ์ ใช้แล้วไม่มีวันหมดสิ้นไปจากโลก เช่น กังหันลม เป็นอุปกรณ์ที่สามารถนำพลังงานลมมาใช้เป็นประโยชน์ได้ โดยเฉพาะในการผลิตกระแสไฟฟ้า และในการสูบน้ำ
พลังงานน้ำ การผลิตพลังงานจากน้ำ หรือเรียกว่า การกักเก็บน้ำไว้ในเขื่อน แล้วเปิดประตูน้ำให้น้ำไหลออกมาเพื่อหมุนใบพัด […]

ลดค่าไฟฟ้าของฮีทเตอร์ ด้วยฉนวนแบบถอดได้สำหรับฮีทเตอร์อุตสาหกรรม

บริษัท นิวเทค อินซูเลชั่น จำกัด ให้บริการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการสูญเสียพลังงานและความร้อนแผ่ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ด้วยฉนวนประหยัดพลังงานที่ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า ยี่ห้อ “ZAVE” โดยมีฉนวนให้เลือกหลากหลายรูปแบบ พร้อมบริการติดตั้งโดยช่างฉนวนที่มีฝีมือและประสบการณ์มายาวนาน ทางบริษัทฯ พร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำฉนวนที่เหมาะกับการใช้งานตามประเภทของอุปกรณ์หรือเครื่องจักรของลูกค้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
“ฉนวนประหยัดค่าไฟฟ้าสำหรับฮีทเตอร์” เป็นฉนวนลดค่าไฟฟ้า ลดความร้อนแผ่ที่กระทบต่อพนักงาน (heat stress in workplace) เพื่อให้พื้นที่ทำงานปลอดภัยมากขึ้น ฉนวนเป็นแบบใช้งานง่าย สามารถถอดและติดตั้งใหม่ได้ วัสดุที่ใช้ไม่ลามไฟ และสามารถใช้ซ้ำได้ ประสิทธิภาพในการลดค่าไฟฟ้าลงได้ 15-20 % (ขึ้นอยู่กับชั่วโมงทำงานและอุณหภูมิที่ใช้งานของเครื่องจักรแต่ละประเภท) ออกแบบและผลิตมาเพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม สำหรับฮีทเตอร์ ด้วยคุณสมบัติที่ทนอุณหภูมิได้สูงสุดถึง 1100 °C และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าฉนวนทั่วไป
“ZAVE” ฉนวนประหยัดค่าไฟฟ้าสำหรับฮีทเตอร์ ของทาง NTi  แก้ปัญหา heat loss และ ลดอุณหภูมิแผ่ภายในพื้นที่ปฏิบัติงาน หรือลดอุณหภูมิแผ่ในโรงงาน ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เหมาะสำหรับโครงการที่ต้องการติดฉนวนเพื่อเหตุผลด้านการประหยัดพลังงาน ประหยัดค่าไฟฟ้า รองลงมาก็เพื่อลดอุณหภูมิบริเวณที่ทำงาน นอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถเลือกความหนาและความหนาแน่นของฉนวนกันความร้อนได้เองตามงบประมาณที่วางไว้ได้อีกด้วย
 
มีข้อสงสัยเพิ่มเติม หรือปรึกษาที่
Tel: 0-2583-7084 ; 0-2583-8035
Email: contact@newtechinsulation.com
Website: www.newtechinsulation.com
www.ntiheatprotection.com
www.ติดตั้งฉนวนกันความร้อน.com
Line: @newtechinsulation
Facebook: Newtech Thai

 

    […]

อนุรักษ์พลังงานระดับสากล เพื่อช่วยโลกอย่างยั่งยืน

เมื่อทุกอย่างบนโลกล้วนขับเคลื่อนด้วยพลังงาน แล้วจะเกิดอะไรขึ้นหากพลังงานหมดโลก? ปัญหาด้านพลังงานของไทย คือ ผลิตพลังงานได้ไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เราจึงต้องนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ ส่งผลให้งบประมาณด้านพลังงานสูงขึ้น นอกจากนี้ยังมีปัญหาเกี่ยวกับมลพิษที่เกิดจากการบริหารจัดการผลิตไม่ถูกวิธี และอีกมากมายที่อยู่รอบตัว ซึ่งส่งสัญญาณเตือนให้เราแก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลา
พลังงานเป็นพื้นฐานสำคัญของทุกชีวิต การอนุรักษ์พลังงานจึงเป็นทางหนึ่งที่ “ทุกคน” ควรจะทำ ถึงแม้จะดูเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่เมื่อมีหนึ่งคนทำ ขยายไปเป็นระดับองค์กร ย่อมส่งผลกระทบเชิงบวกต่อประเทศอย่างแน่นอน
“การอนุรักษ์พลังงาน” คือ การผลิตและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดการอนุรักษ์พลังงานนอกจากจะช่วยลดปริมาณการใช้พลังงาน ซึ่งเป็นการประหยัด ค่าใช้จ่ายในกิจการแล้ว ยังจะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากแหล่งที่ใช้และผลิตพลังงานด้วย
“พลังงาน” เป็นเรื่องสำคัญสำหรับมนุษย์ในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก เพราะเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์ทุกคนบนโลกนี้ พลังงานมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันของทุกคน ไม่ว่าจะเป็นพลังงานจากน้ำมัน พลังงานน้ำ พลังงานไฟฟ้า หรือกระทั่งจากถ่านหิน ยิ่งในยุคปัจจุบันนี้แล้ว ความต้องการในการใช้พลังงาน ยิ่งมีการเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกๆ ปี ตามจำนวนประชากร และการเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่ความต้องการในการใช้พลังงาน ก็จะสวนทางกับปริมาณของพลังงาน ที่เริ่มจะลดน้อยลง และมีอยู่อย่างจำกัด ดังนั้น การประหยัดพลังงาน และการรู้จักใช้อย่างรู้คุณค่า จึงเป็นสิ่งที่ทุกหน่วยในสังคม มีความจำเป็นต้องช่วยกันอย่างเต็มที่ เพื่อให้พลังงานมีเพียงพอที่จะใช้ต่อไปในอนาคต จนกว่าจะสามารถหา หรือพัฒนาพลังงานรูปแบบอื่นๆ มาทดแทนพลังงานที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้ โดยเฉพาะการพัฒนาพลังงานสะอาด อย่างเช่น พลังงานแสงอาทิตย์ หรือ พลังงานลม ให้สามารถใช้งานได้มากขึ้น จนเป็นพลังงานหลักได้
พลังงานมีจำกัด […]

บริการติดตั้งฉนวนแบบถอดได้ท่อแก๊สเสีย “ZAVE”

“ZAVE”  ฉนวนแบบถอดได้ท่อแก๊สเสีย 
สำหรับท่อไอเสียเครื่องยนต์เรือทุกรุ่น
บริษัท นิวเทค อินซูเลชั่น จำกัด ให้บริการแก้ปัญหาเกี่ยวกับความร้อนในอุตสาหกรรมต่างๆ ด้วยฉนวนทนความร้อนแบบถอดได้ ที่มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ โดยช่างฉนวนที่มีฝีมือและประสบการณ์มายาวนาน ทางบริษัทฯ พร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำฉนวนที่เหมาะกับการใช้งานตามประเภทของอุปกรณ์หรือเครื่องจักรของลูกค้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
“บริการติดตั้งฉนวนแบบถอดได้ท่อแก๊สเสีย”  เป็นอีกงานที่ทาง NTi มีความชำนาญและให้บริการลูกค้ามายาวนาน โดยเฉพาะงานท่อไอเสียเครื่องยนต์เรือ ตั้งแต่เครื่องขนาดเล็กอย่างสปีดโบ๊ท จนถึงเรือขนาดใหญ่อย่างเรือซุปเปอร์ยอร์ช โดยใช้ฉนวนกันความร้อนซึ่งนำเข้าจาก HKO Germany ที่ออกแบบและผลิตมาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ สำหรับส่วนที่เป็นท่อไอเสีย และหม้อพักหรือ Silencer วัสดุด้านในทนอุณหภูมิได้ต่อเนื่อง 1000 °C และมีอายุการใช้งานที่นานกว่าฉนวนแบบอื่นๆ และยังออกแบบให้มีคุณสมบัติ ทนต่อการสั่นสะเทือน ทนต่อการดูดซับความชื้น ทนต่อการขยายตัวหรือหดตัว คงรูปร่าง และความหนาแน่นของฉนวนได้นานกว่าฉนวนทั่วไป
นอกจากนี้ ฉนวนแบบถอดได้ท่อแก๊สเสีย ของทาง NTi เป็นวัสดุที่ไม่ลามไฟ ไม่เป็นเชื้อเพลิง วัสดุด้านนอกเสริมลวดสแตนเลส เคลือบสารกันน้ำ และมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นใยที่ใหญ่กว่า 0.6 ไมครอน ซึ่งช่วยลดอาการระคายเคืองจากการสัมผัสกับฉนวนโดยตรง นอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถเลือกความหนาและความหนาแน่นของฉนวนกันความร้อนได้เองตามงบประมาณที่วางไว้ได้อีกด้วย
มีข้อสงสัยเพิ่มเติม หรือปรึกษาที่
Tel: 0-2583-7084 ; 0-2583-8035
Line: @newtechinsulation
Email: contact@newtechinsulation.com
Website: www.newtechinsulation.com
  […]

Fabric expansion joints in Thai industries

Fabric expansion joints in Thai industries
What is heat?
Heat is energy and it can be found in wave like other forms of energy. It travels in 3 patterns 1) heat radiation 2) heat conduction and 3) heat convection. Heat generally transfers from a hot surface to colder surface. All most every factory creates heat for […]

Copyright © 2019 NTIHEATPROTECTION.COM