ปลอดภัยไว้ก่อน ด้วยการประเมินระดับความร้อน ให้เหมาะสมกับลักษณะการทำงาน

ในโรงงานอุตสาหกรรม ความร้อนกับการทำงาน เป็นสิ่งที่พนักงานหรือลูกจ้างต้องเผชิญและสัมผัสกับความร้อนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งอันตรายจากความร้อนในการทำงานนั้น เมื่อร่างกายเราได้รับความร้อน จะมีการถ่ายเทความร้อนออกไปเพื่อรักษาสมดุลของอุณหภูมิร่างกาย ซึ่งปกติอยู่ที่ 37 องศาเซลเซียส ถ้าร่างกายไม่สามารถรักษาสมดุลของระบบควบคุมความร้อนได้จะเกิดความผิดปกติและเจ็บป่วย ลักษณะอาการและความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น เช่น มีภาวะขาดน้ำ อ่อนเพลีย เป็นลม และมีอาการเป็นตะคริว

 แล้วเราจะทำอย่างไรล่ะ…? เพื่อหาแนวทางป้องกันให้ลูกจ้างปฏิบัติงานกับความร้อนได้อย่างปลอดภัย ไม่ให้ลูกจ้างได้รับอันตรายจากความร้อน และไม่ส่งผลกระทบต่อระบบการผลิต วันนี้เรามีแนวทางป้องกันอันตรายจากความร้อน ด้วยการประเมินความระดับร้อนให้เหมาะสมกับลักษณะการทำงาน จะเป็นอย่างไรนั้น เรามาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ

          การประเมินระดับความร้อนให้เหมาะสมกับลักษณะการทำงาน

ตามกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559

         ความหนัก-เบาของงาน หมายความว่า การใช้พลังงานของร่างกายหรือใช้กําลังงานที่ทำใหเกิดการเผาผลาญอาหารในร่างกายเพื่อใช้ปฏิบัติงาน การจําแนกความหนัก-เบาของลักษณะการทำงานออกเป็น 3 ระดับ (ตามกฎกระทรวงฯเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2549) โดยคํานวณการใช้พลังงาน ดังนี้

   “งานเบา” หมายความว่า ลักษณะงานที่ใช้แรงน้อยหรือใช้กําลังงานที่ทำให้เกิดการเผาผลาญอาหารในร่างกายไม่เกิน 200 กิโลแคลอรีต่อชั่วโมง

ตัวอย่างกิจกรรมและการปฏิบัติงาน […]

ความร้อน สาเหตุที่ทำให้ ค่าไฟฟ้าสูงขึ้น

     ความร้อน (Heat) จัดเป็นอันตรายทางกายภาพที่สำคัญอย่างหนึ่งในสถานประกอบการ ในโรงงานอุตสาหกรรมจะพบว่า คนงานต้องประสบปัญหาความร้อน จากความร้อนในกระบวนการผลิต หรือจากเครื่องจักรต่างๆ ซึ่งประเภทของอุตสาหกรรมหรือกิจการที่ต้องทำงานเกี่ยวกับความร้อน เช่น การผลิตเยื่อกระดาษ การผลิตยางรถยนต์ การผลิตกระจก เครื่องแก้วหรือหลอดไฟ การถลุง หลอมหรือรีดโลหะ กิจการที่มีแหล่งกำเนิดความร้อนที่อาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายเนื่องจากความร้อน เชื่อว่าหลายๆสถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรม กำลังมองหาแนวทางการแก้ปัญหา การป้องกันและการควบคุมความร้อน เพื่อความปลอดภัยต่อตัวผู้ปฏิบัติงานและเพื่อลดการสูญเสียความร้อน
     การสูญเสียความร้อน (Heat Loss) ทราบหรือไม่ว่า“ความร้อน”เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ “ค่าไฟฟ้าสูงขึ้น”ค่าไฟฟ้าในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นเกือบเท่าตัว เนื่องจากการนำเข้าก๊าซธรรมชาติจากต่างประเทศและจากความต้องการในการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ ความร้อนส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมหลายๆแห่งของไทย ซึ่งตอนนี้ไทยกำลังเผชิญกับปัญหาต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น จากค่าไฟ้ฟ้าที่มีการปรับราคาขึ้นไปสูงมากและไม่มีทีท่าว่าจะลดลง อีกทั้งพบว่าความร้อนจากแหล่งกำเนิดความร้อนหลายจุดในโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งไม่มีฉนวนกันความร้อนติดตั้งไว้ ทำให้เกิดการสูญเสียความร้อนและสิ้นเปลืองพลังงานโดยไม่ได้ประโยชน์อะไร นอกจากความร้อนที่ตัวเครื่องจักรเองแล้ว ปัจจัยที่ทำให้เกิดความร้อนได้นั้น อาจเกิดได้จากกระบวนการผลิต การออกแบบตัวอาคาร ระบบระบายอากาศ จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้สูญเสียพลังงานและส่งผลให้มีต้นทุนค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้น

เมื่อค้นหาสาเหตุที่ทำให้ค่าไฟฟ้าสูงขึ้น ณ เวลานี้ (ตุลาคม 2565) พบว่าเป็นการขึ้นค่าเอฟทีในช่วงปี 2565-2566 จาก 4 เหตุผลหลักคือ

1.ปริมาณก๊าซในประเทศที่ลดลงจากเดิม ทำให้ต้องนำเข้า Spot LNG เข้ามาเสริม

2.การผลิตก๊าซจากประเทศเมียนมาร์ไม่สามารถผลิตได้ตามกำลังการผลิตเดิมและมีแนวโน้มที่จะผลิตลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงปลายปี […]

ปัญหาความร้อนอย่าปล่อยไว้นาน สิ้นเปลืองพลังงาน ต้องรีบแก้ไข

ปัจจุบันอุตสาหกรรมไทยกำลังเผชิญกับปัญหาความร้อนจากการทำงาน ซึ่งมนุษย์เราได้นำเอาความร้อนมาใช้ประโยชน์ทั้งในชีวิตประจำวัน และในกระบวนการทำงาน เช่น ภาคอุตสาหกรรม ความร้อนในโรงงาน อาจมีสาเหตุเนื่องมาจากการออกแบบอาคาร ระบบระบายอากาศ กระบวนการผลิต ระยะเวลาในการใช้งานเครื่องจักร ขาดการบำรุงรักษาที่ถูกต้อง อุณหภูมิจึงสูงขึ้น ซึ่งมนุษย์เราสามารถรับรู้ความร้อนได้โดยการสัมผัสพลังงานความร้อนที่อยู่ใกล้วัตถุจะอยู่ในรูปของพลังงานจลน์ของโมเลกุลของวัตถุนั้น เมื่อวัตถุได้รับความร้อนเพิ่มขึ้นโมเลกุลของมันจะเคลื่อนไหวเร็วขึ้น พลังงานความร้อนสามารถเปลี่ยนกลับเป็นพลังงานรูปอื่นได้ และความร้อนสามารถถ่ายเทระหว่างคน และสิ่งแวดล้อมในรูปของการนำความร้อน การพาความร้อน การแผ่รังสีความร้อน การระเหยและการเผาผลาญความร้อนจากกระบวนการเมตาบอลิซึม

 บริษัท นิวเทค อินซูเลชั่น จำกัด (NTi) ก่อตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เพื่อช่วยประหยัดพลังงาน และลดต้นทุนการผลิตจากการสิ้นเปลืองพลังงานให้กับลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม เราให้บริการตรวจวัดความร้อนในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ โดยมีผู้เชี่ยวชาญการแก้ปัญหาด้านความร้อนและทีมช่างเทคนิคที่มีความชำนาญ ในการออกแบบ เขียนแบบ พร้อมทั้งติดตั้งฉนวนกันความร้อนแบบมืออาชีพ มีบริการตรวจวัดความร้อนแบบครอบคลุมเพื่อค้นหาแหล่งกำเนิดพลังงานความร้อนที่แผ่รังสีความร้อนออกมาจากตัวอุปกรณ์หรือเครื่องจักร สามารถค้นหาได้อย่างแม่นยำและตรงจุด ทำให้ง่ายต่อการแก้ปัญหาความร้อนมากยิ่งขึ้น ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจวัดความร้อนที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน รวมถึงประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของทีมตรวจวัด  เราพร้อมให้คำแนะนำและหาแนวทางป้องกันการสูญเสียพลังงานได้อย่างตรงจุด สามารถลดความร้อนได้อย่างมีประสิทธิผล ด้วยฉนวนกันความร้อนแบบถอดได้ “ ZAVE ’ ฉนวนที่ใช้วัสดุที่มีความทนต่ออุณหภูมิสูงได้ถึง 1000°C มีคุณสมบัติไม่ลามไฟ ปลอดภัยหากเกิดเหตุอัคคีภัย สามารถกันน้ำและสารเคมี และยังช่วยประหยัดพลังงาน ประหยัดค่าไฟฟ้าซึ่งเป็นต้นทุนการผลิตได้จริง

 บริษัท นิวเทค อินซูเลชั่น จำกัด (NTi) ให้บริการตรวจวัดการสูญเสียความร้อน […]

Bulk Density

วันนี้ NTi จะขอพูดถึงความหนาแน่นของฉนวนทนความร้อน หรือที่มักเรียกว่า density (kg/m3) กันค่ะ โดยทั่วไปแล้วฉนวนกันความร้อนหรือฉนวนทนความร้อนจะมีความหนาแน่นอยู่ในช่วง 10-320 kg/m3 ยิ่งฉนวนมีความหนาแน่นสูงก็จะมีน้ำหนักมากขึ้นด้วย ซึ่งเราควรเลือกใช้ความหนาแน่นของฉนวนแบบต่างๆให้เหมาะสมกับรูปแบบการใช้งานนะคะ

   ฉนวนที่มีความหนาแน่นต่ำ (low density) ส่วนใหญ่แล้วก็จะมี สัมประสิทธิ์การนำความร้อนต่ำด้วยเมื่อนำไปใช้งานที่มีอุณหภูมิสูงปานกลาง ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีเพราะจะมีคุณสมบัติป้องกันความร้อนได้มาก แต่มีจุดอ่อนคือฉนวนที่มีความหนาแน่นต่ำมักจะมีความแข็งแรงในการรับแรงอัดได้น้อย (low compressive strength) ซึ่งอาจจะไม่เหมาะกับการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่ต้องการความสามารถในการรับแรงอัดหรือความทนทานเป็นพิเศษ เช่น การขึ้นไปเหยียบหรือเดินบนฉนวนในขณะที่ต้องมีการซ่อมบำรุงเครื่องจักร การทนต่อความสั่นสะเทือนของเทอร์ไบน์ เป็นต้น

ฉนวนที่มีความหนาแน่นสูง (high density) จะมีน้ำหนักมาก แต่มีข้อดีคือนำไปใช้งานกับพื้นผิวที่มีอุณหภูมิสูงอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานได้ดีกว่าฉนวนที่มีความหนาแน่นต่ำ ที่สำคัญคือฉนวนกันความร้อนที่มีความหนาแน่นสูงจะสามารถคงรูปได้ดี เกิดความเสียหายหรือการแตกหักของเส้นใยได้ยาก เหมาะสำหรับงานที่มีความสั่นสะเทือนหรืองานที่ต้องการความคงทนของฉนวน (ความคุ้มค่าในการลงทุน) หรืองานที่ต้องโดนฝน ลม แดด (weatherproof)

ไม่ว่าจะฉนวนที่มีความหนาแน่นต่ำหรือความหนาแน่นสูง สิ่งสำคัญคือฉนวนกันความร้อน ฉนวนทนความร้อนที่เราเลือกใช้จะต้องมีคุณสมบัติไม่ติดไฟ ไม่ลามไฟ ไม่เป็นเชื้อเพลิง นะคะ เพราะหากฉนวนติดไฟหรือลามไฟ ในกรณีที่เกิดอัคคีภัยขึ้น ก็อาจจะเกิดการสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินได้ค่ะ หากต้องการคำแนะนำในการเลือกใช้ฉนวนเกรดอุตสาหกรรม ทาง นิวเทค อินซูเลชั่น ยินดีให้บริการตามความต้องการและงบประมาณที่ลูกค้ามีค่ะ

 

 
มีข้อสงสัยเพิ่มเติม หรือปรึกษาที่
Tel: 0-2583-7084 […]

ลดค่าไฟฟ้าของฮีทเตอร์ ด้วยฉนวนแบบถอดได้สำหรับฮีทเตอร์อุตสาหกรรม

บริษัท นิวเทค อินซูเลชั่น จำกัด ให้บริการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการสูญเสียพลังงานและความร้อนแผ่ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ด้วยฉนวนประหยัดพลังงานที่ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า ยี่ห้อ “ZAVE” โดยมีฉนวนให้เลือกหลากหลายรูปแบบ พร้อมบริการติดตั้งโดยช่างฉนวนที่มีฝีมือและประสบการณ์มายาวนาน ทางบริษัทฯ พร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำฉนวนที่เหมาะกับการใช้งานตามประเภทของอุปกรณ์หรือเครื่องจักรของลูกค้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
“ฉนวนประหยัดค่าไฟฟ้าสำหรับฮีทเตอร์” เป็นฉนวนลดค่าไฟฟ้า ลดความร้อนแผ่ที่กระทบต่อพนักงาน (heat stress in workplace) เพื่อให้พื้นที่ทำงานปลอดภัยมากขึ้น ฉนวนเป็นแบบใช้งานง่าย สามารถถอดและติดตั้งใหม่ได้ วัสดุที่ใช้ไม่ลามไฟ และสามารถใช้ซ้ำได้ ประสิทธิภาพในการลดค่าไฟฟ้าลงได้ 15-20 % (ขึ้นอยู่กับชั่วโมงทำงานและอุณหภูมิที่ใช้งานของเครื่องจักรแต่ละประเภท) ออกแบบและผลิตมาเพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม สำหรับฮีทเตอร์ ด้วยคุณสมบัติที่ทนอุณหภูมิได้สูงสุดถึง 1100 °C และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าฉนวนทั่วไป
“ZAVE” ฉนวนประหยัดค่าไฟฟ้าสำหรับฮีทเตอร์ ของทาง NTi  แก้ปัญหา heat loss และ ลดอุณหภูมิแผ่ภายในพื้นที่ปฏิบัติงาน หรือลดอุณหภูมิแผ่ในโรงงาน ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เหมาะสำหรับโครงการที่ต้องการติดฉนวนเพื่อเหตุผลด้านการประหยัดพลังงาน ประหยัดค่าไฟฟ้า รองลงมาก็เพื่อลดอุณหภูมิบริเวณที่ทำงาน นอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถเลือกความหนาและความหนาแน่นของฉนวนกันความร้อนได้เองตามงบประมาณที่วางไว้ได้อีกด้วย
 
มีข้อสงสัยเพิ่มเติม หรือปรึกษาที่
Tel: 0-2583-7084 ; 0-2583-8035
Email: contact@newtechinsulation.com
Website: www.newtechinsulation.com
www.ntiheatprotection.com
www.ติดตั้งฉนวนกันความร้อน.com
Line: @newtechinsulation
Facebook: Newtech Thai

 

    […]

บริการติดตั้งฉนวนแบบถอดได้ท่อแก๊สเสีย “ZAVE”

“ZAVE”  ฉนวนแบบถอดได้ท่อแก๊สเสีย 
สำหรับท่อไอเสียเครื่องยนต์เรือทุกรุ่น
บริษัท นิวเทค อินซูเลชั่น จำกัด ให้บริการแก้ปัญหาเกี่ยวกับความร้อนในอุตสาหกรรมต่างๆ ด้วยฉนวนทนความร้อนแบบถอดได้ ที่มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ โดยช่างฉนวนที่มีฝีมือและประสบการณ์มายาวนาน ทางบริษัทฯ พร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำฉนวนที่เหมาะกับการใช้งานตามประเภทของอุปกรณ์หรือเครื่องจักรของลูกค้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
“บริการติดตั้งฉนวนแบบถอดได้ท่อแก๊สเสีย”  เป็นอีกงานที่ทาง NTi มีความชำนาญและให้บริการลูกค้ามายาวนาน โดยเฉพาะงานท่อไอเสียเครื่องยนต์เรือ ตั้งแต่เครื่องขนาดเล็กอย่างสปีดโบ๊ท จนถึงเรือขนาดใหญ่อย่างเรือซุปเปอร์ยอร์ช โดยใช้ฉนวนกันความร้อนซึ่งนำเข้าจาก HKO Germany ที่ออกแบบและผลิตมาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ สำหรับส่วนที่เป็นท่อไอเสีย และหม้อพักหรือ Silencer วัสดุด้านในทนอุณหภูมิได้ต่อเนื่อง 1000 °C และมีอายุการใช้งานที่นานกว่าฉนวนแบบอื่นๆ และยังออกแบบให้มีคุณสมบัติ ทนต่อการสั่นสะเทือน ทนต่อการดูดซับความชื้น ทนต่อการขยายตัวหรือหดตัว คงรูปร่าง และความหนาแน่นของฉนวนได้นานกว่าฉนวนทั่วไป
นอกจากนี้ ฉนวนแบบถอดได้ท่อแก๊สเสีย ของทาง NTi เป็นวัสดุที่ไม่ลามไฟ ไม่เป็นเชื้อเพลิง วัสดุด้านนอกเสริมลวดสแตนเลส เคลือบสารกันน้ำ และมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นใยที่ใหญ่กว่า 0.6 ไมครอน ซึ่งช่วยลดอาการระคายเคืองจากการสัมผัสกับฉนวนโดยตรง นอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถเลือกความหนาและความหนาแน่นของฉนวนกันความร้อนได้เองตามงบประมาณที่วางไว้ได้อีกด้วย
มีข้อสงสัยเพิ่มเติม หรือปรึกษาที่
Tel: 0-2583-7084 ; 0-2583-8035
Line: @newtechinsulation
Email: contact@newtechinsulation.com
Website: www.newtechinsulation.com
  […]

NTI Energy – Saving & Protection Jackets

Newtech Insulation Co., Ltd. | ผู้ผลิตและจำหน่ายฉนวนแบบถอดได้

-ฉนวนประหยัดค่าไฟฟ้า สำหรับฮีทเตอร์ เตาอบ เครื่องฉีดพลาสติค
-ฉนวนกันความร้อน สำหรับท่อไอเสีย สตีมเทอร์ไบน์ แก๊สเทอร์ไบน์
-ฉนวนหน่วงการลามไฟ สำหรับ วาล์ว สเตรนเนอร์ อุปกรณ์ควบคุม
-วัสดุคุณภาพจากเยอรมนี พร้อมวารันตีสินค้าและบริการหลังการขาย

สอบถามข้อมูลหรือปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่ T: 0-2583-7084 ; 0-2583-8035
E: contact@newtechinsulation.com L: @newtechinsulation

Exhaust Thermal Insulation

Our insulation materials distinguish themselves through their high vibration and heat resistance, long service life and, in particular, their wear resistance. When it comes to our thermal insulation materials, one of our primary strength is developing custom-designed and customer-specific products and solutions for any and all sectors and areas of application that involve thermal stress – including the automotive sector. Just give us your specifications, we will do the rest!

Turbocharger Insulation

The market share of high-performance engines, both diesel and petrol, that feature state-of-the-art turbocharger is increasing, and we know that turbocharger body can easily reach temperature of over 800 °C. Turbochargers must be insulated to prevent them from driving up temperature in the engine compartment and to protect surrounding components. Our turbo insulation is designed and produced specifically to fit on your turbochargers from temperature between 750-1100 °C.

Industrial Insulation

Our industrial insulation can reduce both ambient temperature and heat loss (consumption of energy) using by machines and equipment operating in your factory. Most of them are produced from high-quality E-Glass fiber (98% purity, diameter of filament is 7-13 micron – DIN 53811) needled mechanically by mean of a modern production method without addition of binders. Besides variable of thickness, they are also available with or without lamination of aluminium and stainless steel foil.
Copyright © 2019 NTIHEATPROTECTION.COM